Contacteer ons

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van De Schreef BVBA (hierna “De Schreef” of de “Onderneming”).

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:

De Schreef BVBA

Sint Jozefstraat 20

9300 Aalst

Telefoon: 053 77 49 69

E-mail: info@deschreef.be

Ondernemingsnummer:  0479.789.318

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

De Onderneming biedt u een vertaling van de Nederlandstalige versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden aan, louter voor uw gebruiksgemak. Het gebruik van de website wordt evenwel uitsluitend beheerst door de Nederlandstalige versie van de algemene gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden of afwijkingen tussen de Nederlandstalige versie en de vertaalde versies zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Schreef of rechthoudende derden.

3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie die De Schreef verschaft op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd door de bezoeker. De Schreef zorgt er wel voor dat de informatie volledig, nauwkeurig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich steeds onjuistheden voordoen. Indien er zich onjuistheden voordoen zal De Schreef de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen kan hij steeds de beheerder van de site contacteren via info@deschreef.be

De Schreef kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van deze site kan op ieder ogenblik zonder aankondiging aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Schreef kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de website of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang of het gebruik van deze website.

In geen enkel geval kan De Schreef op direct of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere goederen van de bezoeker.

De website van De Schreef kan hyperlinks bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden. Deze link impliceert niet dat dit een impliciete goedkeuring is van de inhoud van de derdenpagina’s. De Schreef heeft geen zeggenschap over de inhoud op derdenpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade door het gebruik van deze pagina’s.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De interpretatie en toepassing van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, alsook het gebruik van de website waarop zij betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zijn bevoegd in geval van geschillen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zouden ontstaan.

5. Privacyverklaring

5.1. Verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

De Schreef verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier, het reserveringsformulier, bij het gebruik van Clubplanner of bij het inschrijven op de nieuwsbrief.

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens / kredietkaartinformatie.

De aldus bekomen gegevens worden door De Schreef enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren,  de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om De Schreef in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om De Schreef toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u..

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier, het reserveringsformulier, bij het gebruik van Clubplanner of bij het inschrijven op de nieuwsbrief.

De Schreef kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

  • wanneer dit noodzaakzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen De Schreef en de betrokkene;
  • wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming te behartigen
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
  • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan De Schreef wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via info@deschreef.be.

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (02) 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door COMODO CA Limited.

5.2. Contactformulier / Reserveringsformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier of het reserveringsformulier op de website, zal De Schreef deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post  op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn.

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier of het reserveringsformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met info@deschreef.be

5.3. Clubplanner

Clubplanner is een tool die wordt gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen van klanten die een abonnement hebben bij De Schreef. Bij een bezoek aan De Schreef worden deze gegevens verzameld en wordt de klant de toegang verleend om de infrastructuur te gebruiken. Na een eenmalige inschrijving kan de bezoeker via de website van De Schreef zijn gegevens raadplegen, verwijderen en aanpassen. Deze gegevens worden bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Meer informatie over clubplanner kan je verkrijgen door contact op te nemen met info@clubplanner.be.

5.4. Nieuwsbrief

De persoonsgegevens van de bezoeker zullen ook worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, mits een dubbele opt-in is gebeurd. Dit impliceert dat de bezoeker vooreerst bij het invoeren van zijn gegevens op de website van De Schreef het vakje heeft aangevinkt waarmee hij bevestigt de nieuwsbrief te willen ontvangen. Vervolgens zal de bezoeker een bevestigingsmail ontvangen waarna hij nogmaals moet bevestigen dat hij de nieuwsbrief wilt ontvangen.

De in dit verband verzamelde persoonsgegevens blijven bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. Ze kunnen echter steeds ingekeken, gewijzigd en verwijderd worden door contact op te nemen via info@deschreef.be. De bezoeker kan zich ook te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief door op de daartoe bestemde link te klikken in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met De Schreef via info@deschreef.be.

5.5. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

5.6. Kinderen

De Schreef heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan zestien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren, zonder het voorafgaand akkoord van de ouders.

De Onderneming adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven.

Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan De Schreef, verzoekt de Onderneming hem of haar om De Schreef te contacteren via info@deschreef.be. De Schreef zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.

6. Cookie policy

6.1. Toestemming

Door het gebruik van cookies verzamelt De Schreef uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u De Schreef deze ufitdrukkelijke toestemming. U kunt op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door De Schreef intrekken.

6.2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door De Schreef op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan De Schreef informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de De Schreef-website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar info@deschreef.be. De website van De Schreef maakt gebruik van verschillende cookies die we in een onderstaande tabel oplijsten. De Schreef maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

6.3. Welke cookies gebruikt De Schreef?

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
_ga Herkenning bezoeker De Schreef 2 jaar
_gid Herkenning bezoeker De Schreef 1 dag

6.4. Google en Google Analytics

De website van De Schreef gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc en van YouTube, een andere dienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van De Schreef zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
_ga Herkenning bezoeker Google 2 jaar
_gid Herkenning bezoeker Google 1 dag
GPS  Herkenning bezoeker Google 1 sessie
PREF  Herkenning bezoeker Google 2 jaar
VISITOR_INFO1_LIVE  Herkenning bezoeker Google 6 maand
 YSC  Herkenning bezoeker Google onbeperkt

6.5 Facebook

De website van De Schreef maakt gebruik van een Facebook Pixel. Deze pixel laat cookies achter op uw computer of mobiel toestel. Dat betekent dat uw gegevens op de De Schreef website worden bijgehouden door de pixel. De Schreef verkrijgt op die manier informatie over uw gedrag op de website en op Facebook. Op die manier kunt u geprofileerd worden voor marketingdoeleinden.

De volgende cookies zijn door Facebook ingesteld:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
fr adverteren Facebook 3 maand

6.6 Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds De Schreef contacteren via info@deschreef.be.

6.7. Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser:

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL